Tijdens de looptijd van de Cultuurnota 2017-2021 was ik lid van de visitatiecommissie Cultuurnota 2017-21. Het visitatierapport werd op 19 december 2018 aangeboden aan de wethouder. In dezelfde periode maakte ik ook deel uit van de commissie die adviseert over het werk van programmastichting RAUM in de voorbereiding van een nieuwe culturele instelling in Leidsche Rijn Centrum.

Voor de Cultuurnota 2017-2021 van de Gemeente Utrecht was ik lid van de commissie musea en voorzitter van de commissie beeldende kunst. In die laatste hoedanigheid was ik ook lid van de kerncommissie die de gemeenteraad heeft geadviseerd over de subsidiëring van Utrechtse cultuurinstellingen in de periode 2017-2021. Het advies is hier te vinden.

Voor de Gemeente Utrecht was ik eerder een van de leden van de visitatiecommissie Cultuurnota 2013-2016. Cultuurinstellingen die in deze periode subsidie ontvangen werden door een commissie van 2 tot 4 leden gevisiteerd in het voorjaar van 2014. Doel van de visitatie was om een tussentijdse stand van zake op te maken. Het visitatierapport is gepubliceerd op de website van de Gemeente Utrecht.